wordpress移除描述P标签

作者:沙师弟时间:2013-08-16
相信有很多人都觉得wordpress的编辑器很好用,写作的时候会自动在换行的时候加入p标签,同时也不会产生太多余的代码,但是如果调用文章的内容来做描述也会自动加上p标签,如果根据不同需求这样貌似不是很好,只要将下面代码加入functions.php就可以了:
function deletehtml($description) {
	$description = trim($description);
	$description = strip_tags($description,"");
	return ($description);
}
add_filter('category_description', 'deletehtml');